Αναπτυξιακό «σάλτο» για το νοσοκομείο Καβάλας

Αναπτυξιακό «σάλτο» για το νοσοκομείο Καβάλας με τις υποδομές και τον εξοπλισμό που πρόκειται να αποκτήσει

Α. Καρασαββόλγου: Με στεφανιογράφο, ψηφιακό αγγειογράφο και ολοκληρωμένη Ογκολογική Κλινική, το νοσοκομείο Καβάλας θα γίνει νοσοκομείο ανάσχεσης

Θα είναι σε θέση το νοσοκομείο Καβάλας με βάση τον σχε­διασμό ανάπτυξής του να λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια ως νοσοκομείο ανά­σχεσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, περιορίζοντας τις ροές των ασθενών σε Θεσ­σαλονίκη και Αλεξανδρού­πολη; Στο ερώτημα αυτό ο Διοικητής του Νοσοκομεί­ου Καβάλας Τάσος Καρασ­σαβόγλου απαντά κατηγο­ρηματικά ότι ο στόχος θα επιτευχθεί και επεξηγεί την αισιοδοξία του…

»Εάν προχωρήσουν τα πράγματα, όπως τα έχου­με σχεδιάσει, η εικόνα του νοσοκομείου Καβάλας θα είναι πολύ καλύτερη τα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα μπορέσει να λειτουργήσει ως νοσοκομείο ανάσχε­σης, ως ένα περιφερειακό νοσοκομείο που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανά­γκες των καιρών και των πολιτών από την ευρύτερη περιοχή. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ η προμήθεια ενός στεφανιογράφου και ενός ψηφιακού αγγειογρά­φου. Ο στεφανιογράφος θα προσδώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Καρ­διολογική Κλινική, θα κάνει εξετάσεις που δεν γίνονται εδώ και γίνονται αποκλει­στικά σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη, επομέ­νως η λειτουργία του θα βοηθήσει ασθενείς που απευθύνονταν σε άλλα νοσοκομεία. Ο ψηφιακός αγγειογράφος θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την Νευροχειρουργική Κλινική, που είναι μια εξαιρετική κλινική που προσφέρει απί­στευτες υπηρεσίες.

Ολοκληρωμένη Ογκολογική Κλινική

»Σωστά τα είπε ο κ. Αδαμί­δης, αν προσθέστε σε αυτό ότι εμείς έχουμε προτεί­νει και θα το παλέψουμε με νύχια και με δόντια, να γίνει μια ολοκληρωμένη Ογκολογική Κλινική στο νοσοκομείο Καβάλας, να μη γίνονται δηλαδή μόνο οι Χημειοθεραπείες, αλλά και Ακτινοθεραπείες, τότε θα έχουμε καλύψει μια ση­μαντική ανάγκη στο κομ­μάτι αυτό. Σε λίγο χρόνο το νοσοκομείο Καβάλας θα κρατάει ροές ασθενών που τώρα απευθύνονται στη Θεσσαλονίκη και Αλε­ξανδρούπολη. Είναι μια πρότασή μας στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον Κανονισμό που θα ξεκινή­σει μέσα στο 2018 και είμαι πολύ αισιόδοξος γι αυτήν.

Περίπου 8 εκ. σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

»Στο αναπτυξιακό σκέλος, αυτό του ΕΣΠΑ, πέρα από την πρόβλεψη των 4 εκ. που έχουν ενταχθεί στο περιφερειακό σκέλος, προ­βλέπεται και η αγορά πολ­λών μηχανημάτων που θα βοηθήσουν να γίνουν ακό­μη περισσότερα βήματα

Comments are closed.