Σκοποί και Στόχοι

Η εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτομα ή ομάδες πληθυσμού

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, των υπεύθυνων άσκησης πολιτικής και των κοινωνικών φορέων σε θέματα πρόληψης καρκίνου και αποκατάστασης των καρκινοπαθών.

Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων των μελών του Σωματείου με τα μέλη άλλων Σωματείων της Καβάλας, της Ελλάδος και άλλων χωρών με παρεμφερείς σκοπούς.

Η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή ώστε να προωθηθεί η έρευνα και η ευαισθητοποίηση στα προβλήματα των καρκινοπαθών και στην πρόβλεψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

Η συμβολή σε παρεμβάσεις πρόληψης του καρκίνου και αποκατάστασης των καρκινοπαθών, που προωθούνται από το Κράτος ή από διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.

Η συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς δημόσιους, ιδιωτικούς και άλλους εθελοντικούς φορείς, προκειμένου να συμβάλλει στην πληροφόρηση του κοινού για την θεραπεία του καρκίνου γενικότερα.

Η διενέργεια, διοργάνωση, παρουσίαση πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων ή δράσεων είτε από το σύλλογο είτε και με συμμετοχή άλλων συλλόγων σε αυτές.

Μέσα για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών είναι:

Η ανάπτυξη κάθε είδους επιστημονικής, μορφωτικής και κοινωνικής δραστηριότητας σε σεμινάρια, διαλέξεις, εκδόσεις εντύπων, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις τύπων κ.λ.π.

Η συνεργασία με τους Πανελληνίους και Διεθνείς Συλλόγους και Ομοσπονδίες Εθελοντών και καρκινοπαθών καθώς και με Οργανισμούς, Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα, Ερευνητικά κέντρα με παρεμφερείς σκοπούς

Η πραγματοποίηση διαβημάτων και η υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές

Η οργάνωση ομαδικών κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων, συσκέψεων και δημόσιων εκδηλώσεων. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου με διαρκή επαφή των μελών του με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη.

Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιστημονικών επιτροπών και ομάδων

Η χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και τη συμπαράσταση σε προβλήματα που απασχολούν τα μέλη

Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες, προγράμματα και παρεμβάσεις οργανώσεων, δημόσιων φορέων, διεθνών οργανισμών, για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου και γενικότερα θέματα προαγωγής της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής προστασίας.

Μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε άτομο είτε πάσχει από καρκίνο είτε όχι , που επιθυμεί να συμβάλει στους σκοπούς του συλλόγου.